Sint...,
Sint...,
 
Ik weet dat ik iemand zou moeten vergeven...
Ik weet dat ik iemand zou moeten vergeven...
 
No images
E-mail / nieuwsbrief
Periodiek kunt u na inschrijving, een ‘Nieuwsbrief’ ontvangen. De inhoud van de brief is meestal een bemoedigend woord, een spreuk, (dag)horoscoop of iets anders op futurologisch gebied, mens & maatschappij of andere info uit het rariteiten kabinet dat leven heet...
Standen zon en maan
Boogschutter
Zon in Boogschutter
1 Graden
Boogschutter
Maan in Boogschutter
14 Graden
Nieuwe Maan
Nieuwe Maan
0 dagen oud
Aantal bezoekers:
Home Paranormaal Jezus de grootste wondergenezer - Paranormale fenomenen in de Bijbel...

Jezus de grootste wondergenezer - Paranormale fenomenen in de Bijbel...

AddThis Social Bookmark Button

Men verkettert veelal personen die zich met paranormale zaken bezighouden. De bijbel staat echter vol onverklaarbare gebeurtenissen. Alle teksten kunt u daarin nalezen. Er wordt zwart op wit melding van gemaakt.

PARANORMALE FENOMENEN IN DE BIJBEL...

jezusJEZUS DE GROOTSTE WONDERGENEZER

"Als u hier naar binnen gaat, waagt u zich in het hol van de duivel", zei kort geleden een folderuitdelende vrouw van Christelijke signatuur tegen me. Ze voegde er nog welluidend, half schreeuwend, aan toe: "Mag ik voor u bidden?". Ik draaide me om en zei tegen haar: "Dat vind ik goed als ik uw hand mag lezen...". Ik was op weg naar één van de Paranormale Beurzen om er weer een dag lang handen te lezen, mensen op mijn manier te troosten, te vertellen over het liefdevolle Kosmische Licht. En dat de mensheid eigenlijk één grote familie is op zoek naar zichzelf, naar geluk en vervulling. Als de zee, ieder individu is een golf, we vloeien in elkaar over..., we hebben allemaal met elkaar te maken en elkaar nodig. Vooral alternatieve genezers, New-Age-denkers zijn hiervan overtuigd. Maar dat schijnt van de duivel te zijn...

DUIVELS

Handlezers, kaartleggers, magnetiseurs, paragnosten, ja, zelfs homeopathen worden binnen kerkelijke genootschappen en sekten afgeschilderd als vleesgeworden duivels. Het lelijkste is nog niet slecht genoeg om de paranormalen en alternatieve hulpverleners te typeren.

Met alle respect voor de christelijken of andersdenkenden onder ons "Hebt uw naasten lief als uzelve" zou dit misschien een gevleugeld tekstje kunnen zijn om te onthouden? En in praktijk te brengen?

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt gewaarschuwd voor zieners en occulten. Bijvoorbeeld: Deuteronomium 18: 9 - 11: Wanneer u in het beloofde land aankomt, moet u ervoor oppassen dat u niets overneemt van de vreselijke gewoonten van de volken die daar leven. Laat niemand van u zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden of zich bezighouden met tovenarij. Hij mag geen boze geesten om hulp vragen, noch een waarzegger zijn. Hij mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn of de geesten van de doden oproepen. De Here heeft een diepe afkeer van ieder, die dit soort dingen doet. Daarom zal de Here, uw God, de volken die zich met deze zaken bezighouden, uit het land verdrijven. U moet een oprecht leven leiden voor de Here, uw God. De volken, wier plaats u gaat innemen, houden zich allemaal bezig met zaken als tovenarij en waarzeggerij. Maar de Here, uw God, zal niet toestaan dat u dat ook doet.

Jesaja 8: 19 - 22: Dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij? Luister niet naar dat geklets en gemompel. Kunnen de levenden van de doden iets over de toekomst leren? Waarom vraagt u het uw God niet? Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God! Als hun boodschappen van de Mijne verschillen, komt dat doordat Ik hen niet heb gestuurd; want er is geen licht of waarheid in hun binnenste.

Zacharia 10: 1 - 2: Vraag de Here om regen in het voorjaar en Hij zal antwoorden met onweer en stortbuien. Op ieders veld zullen de gewassen goed groeien. Wat is het dom zoiets aan een afgodsbeeld te vragen! De voorspellingen van waarzeggers zijn leugens. Zij doen aan misleidende droomuitleg en bieden geen enkele troost.

Handelingen 19: 13 - 20: Enkele rondreizende Joodse geestenbezweerders probeerden mensen van boze geesten te bevrijden door ook de naam van de Here Jezus te gebruiken. Zij hadden daarvoor deze spreuk: "Ik bezweer u bij de Jezus over wie Paulus spreekt". Het waren de zeven zonen van Sceva, een Joodse hoofdpriester. Toen die dit zeiden tegen een man die een boze geest had, antwoordde de geest: Jezus ken ik en van Paulus heb ik ook gehoord. Maar wie bent u? De man besprong hen en gaf hun er vreselijk van langs. Zij konden niets tegen hem beginnen en vluchtten naakt en gewond het huis uit. Iedereen in Efeze hoorde ervan, zowel de Joden als de Grieken. De angst sloeg hen om het hart en zij kregen allemaal een groot ontzag voor de naam van de Here Jezus. Verscheidene christenen bekenden openlijk wat voor verkeerde dingen zij hadden gedaan. Velen die zich met toverij hadden beziggehouden, gooiden hun toverboeken op een stapel en staken die voor de ogen van heel de stad in brand.

Op talloze andere plaatsen in de bijbel valt er te lezen over de waarschuwingen tegen het occultisme, waarzeggerij, tovenarij en reïncarnatie, bijvoorbeeld Mattheüs 17: 10 -13: De discipelen vroegen: "Waarom zeggen de godsdienstleraars altijd dat de Christus pas kan komen nadat Elia is geweest?" Hij antwoordde: "Elia komt inderdaad om voorbereidend werk te doen. Hij is al geweest, maar niet herkend. De mensen hebben hem slecht behandeld. En het duurt niet lang meer of zij zullen ook Mij veel leed aandoen".

LEZEN EN BEGRIJPEN

Gelukkig is DE BIJBEL lezen, niet alleen voorbehouden aan de orthodox gelovenden onder ons. Een paragnost, magnetiseur, astroloog of wie dan ook kan zich verdiepen in het boek der boeken, de bepaalde teksten óók letterlijk nemen en begrijpen. Ieder mens leest de bijbel op zijn of haar eigen manier, dat geldt zowel voor de christen fundamentalist als de paranormale en new-age-denker.

Indien we rondkijken in de hedendaagse wereld is er nog niet veel veranderd sinds het oude testament. Daar is veelvuldig sprake van moord en doodslag, Kaän die Abel doodsloeg. God's toorn die zich uitstrekt over een volk en wordt vernietigd.

Het Scheppingsverhaal, men weet zelfs het jaar te melden waarin de aarde is ontstaan, namelijk in het jaar 3761 voor Christus. Is dat niet in strijd met wetenschappelijke onderzoeken? Men heeft al menselijke skeletten getraceerd die ongeveer 25.000 jaar oud zijn. Er zijn grottekeningen aangetroffen in Spanje, Frankrijk en Duitsland van honderdduizend jaar oud. Moeten we het Oude Testament letterlijk nemen of meer zien als symbool? Het ligt niet in de bedoeling om via deze regelen een cursusje Theologie te geven. Daar zijn reeds geleerde mensen mee bezig, een gewone paragnost kan slechts zijn gezonde verstand gebruiken en zijn gelovige gevoel. Dat brengt me op de talloze wonderen die ook in De Bijbel worden genoemd.

NIEUWE TESTAMENT

De Bijbel staat bol van de paranormale fenomenen. Het is eigenlijk wonderlijk dat de Bijbelvaste Christenen er niet wat meer aandacht aan schenken. Ze verketteren hun medemens die met paranormale krachten, zieken proberen te genezen. Terwijl Jezus de grootste wonderen verrichtte met onzichtbare krachten, mensen genas, doden tot leven wekte, lammen deed opstaan. We zullen er nader op ingaan, door letterlijke citaten uit de bijbel weer te geven.

Lukas 13: 10 -13 "Toen Jezus op een sabbat in een synagoge sprak, viel Zijn oog op een vrouw die helemaal krom liep. Zij had deze ziekte al achttien jaar en kon helemaal niet rechtop lopen. Jezus riep haar bij Zich en Zei: "U bent van uw ziekte verlost". Hij legde Zijn handen op haar en op hetzelfde moment werd haar rug recht. De vrouw loofde en dankte God".

Mattheüs 9: 27 - 30: Op de terugweg naar Kapermaüm liepen twee blinde mannen achter Hem aan. "Zoon van David!" schreeuwden zij. "Heb toch medelijden met ons!" Toen Jezus het huis inging, liepen de blinden gewoon met Hem mee naar binnen.

"Gelooft u dat Ik uw ogen kan genezen?", vroeg Hij. "Ja, Here", antwoordden zij.

Hij raakte hun ogen aan en zei: "Wat u gelooft, zal gebeuren". En zij konden zien! Jezus zei dat zij er beslist met niemand over mochten praten. Maar zij konden het niet voor zich houden vertelden overal in de omgeving wat Jezus voor hen had gedaan. Hij stond op het punt weer te vertrekken, toen er een stomme man bij Hem werd gebracht. De man kon niet spreken, omdat er een boze geest in hem zat. Die verhinderde dat. Jezus joeg die geest uit de man weg en toen kon hij weer spreken. De mensen stonden versteld. "Zoiets hebben wij nog nooit gezien!" riepen zij uit. Maar de Farizeeërs zeiden: "Geen wonder dat Hij de boze geest kan wegsturen. De duivel zelf helpt Hem daarbij!"

Je hoort bepaalde mensen zeggen: "Wat verbeelden die paranormalen zich wel, denken ze soms dat ze Jezus zijn?"

Geen aardse sterveling kan in de schaduw staan van Christus. Zelfs zijn schaduw zou ons verblinden... Iemand die denkt dat hij Christus is heeft op z'n minst diepte psychologische behandelingen nodig. Jezus kan slechts het hoogste voorbeeld zijn in onze worsteling op aarde. Maar in de bijbel staat geschreven dat ieder mens het evenbeeld Gods in zich zelf draagt. Wonderen kunnen soms geschieden als ze worden geschraagd door een intens geloof.

Paranormale genezers geloven in de liefde, in het hogere... Tallozen geloven in God en voelen dat ze een liefdevolle energie kunnen overbrengen op hun zieke medemens. Een energie geput uit de Goddelijke Bron vol liefde. Sommigen zullen eeuwig blijven beweren dat dergelijke genezende krachten van de Duivel komen, net zoals de Farizeeërs beschreven in Mattheüs.

LIEFDE

Wat kan er verkeerd zijn om mensen te helpen? Liefde te geven, mensen te helpen genezen door te putten uit de Goddelijke liefdesbron. Is dat werk van de duivel? Een homeopathisch drankje in een flesje dat geschud moet worden voor het gebruik, is al verboden. Omdat het schudden een magisch ritueel is en de duivel aanroept. Middelen en hulp mogen -bijna allemaal- wèl in woord, in daad worden gebruikt, als het gebeurt in Naam van de Here Jezus, God de Vader. Indien dit vooraf wordt uitgesproken is het niet erg om bijvoorbeeld een flesje eerst te schudden, de duivel wordt dan niet verzocht. Het voorgaande tenminste in de ogen van dogmatisch gelovende Christenen.

Waarom maken we ons druk over het schudden van een flesje terwijl in Lukas 7: 11 - 17 staat geschreven: De volgende dag ging Jezus met Zijn discipelen naar het dorp Naïn. Zoals gewoonlijk liepen er drommen mensen achter Hem aan. Bij de poort van het dorp zag Hij een lange begrafenisstoet aankomen. De dode was de enige zoon van een vrouw, die ook haar man al had verloren. Toen Jezus de vrouw zag, kreeg Hij diep medelijden met haar. "Huil maar niet", zei Hij. Hij liep naar de baar en legde Zijn hand erop. De dragers bleven stilstaan. "Jongen", zei Hij, "wordt weer levend". De dode jongen ging zitten en begon te praten. Jezus zei tegen de moeder: "Hier is uw zoon weer". Er ging een golf van ontzag door de mensen.

Voor vele paranormalen is Jezus de wondergenezer, het grote voorbeeld.

Misschien wordt het tijd om meer nadruk te leggen op de wonderen in De BIJBEL en andere wonderen die nog dagelijks geschieden. Het aanbreken van een nieuwe dag is al bijzonder in de huidige, verscheurde wereld. De mensheid heeft er behoefte aan om bij wonderen stil te staan, het zal het geloofsvacuüm vullen met liefde en verwondering over het leven.

De mens alleen afschilderen als een zondaar of goed willende mensen een etiket opplakken waarop "duivel" staat, daar wordt de wereld niet beter van.

Het ligt geenszins in de bedoeling om bijbelvaste christenen te prikkelen met bovenstaande tekst. Voor andersdenkenden kan iemand alleen maar respect hebben. En die vrijheid en zeker dat respect willen de paranormalen eveneens hebben. Zonder dat je hen misschien een orthodoxe christen kunt noemen, kan hun geloof wel degelijk intens zijn en sterk. Met name hun geloof in Jezus, de grootste genezer, voor tallozen zoals gezegd het lichtende voorbeeld.

Sekten en bepaalde groeperingen trachten veelal andersdenkenden monddood te maken met teksten uit de bijbel. Of voor goedwillenden te waarschuwen. Dat die slechts verklede duivels zijn. Deze paranoïde inzichten en zienswijzen stemmen verdrietig en veroorzaken een droevig gevoel. Kan het waar zijn wat de bijbelvasten onder ons beweren, dat occultisten, kaartleggers, astrologen van de duivel zijn bezeten en dat ze in rechte lijn naar de hel verdwijnen...

Ik ken een schat van een kaartlegster, helderziend en magnetiseur op jaren. Ze heeft vele honderden zieke mensen in haar leven geholpen en getroost. Liefde gegeven. Zou deze vrouw werkelijk naar de hel verdwijnen? Wat is dat voor een hemel? Het is dan zelfs de vraag of je daar als "paranormale" heen wilt!

KERKPLEIN

Gaarne wil ik besluiten met Lukas 7: 47 - 50: Zij had nogal wat op haar geweten, maar Ik heb het haar allemaal vergeven. Daarom heeft ze zoveel liefde voor MIJ. Maar iemand die voor weinig zonden vergeving heeft gekregen, geeft ook weinig liefde. Jezus zei daarop tegen de vrouw: "U ontvangt vergeving voor al uw zonden". De andere mannen aan de tafel zeiden tegen elkaar "Wie is Hij wel dat Hij denkt zonden te kunnen vergeven?" Maar Jezus ging er niet op in en zei tegen de vrouw: "U bent gered door uw geloof. Ga in vrede". In het New-Age-tijdperk moeten we van elkaar leren, om met z'n allen te kunnen overleven.

Waarom kan er niet een soort Kerkplein worden gerealiseerd waaraan de Katholieken een godsgebouw neerzetten, de moslims een moskee, de Joden een synagoge, de Jehova's een gebouw van samenkomst, de paranormalen en alternatief gelovenden paranormale beurzen organiseren, ufologen iets vertellen in hun verenigingsgebouw. Dit alles aan een geloofs- en kerkenplein waar ieder met ieder kan praten, van gedachten kan wisselen, ieder voor ieder respect kan opbrengen.

New-Age, het aanbreken van nieuwe tijden waarin we van elkaar kunnen leren en houden, gedragen door universele liefde.

Door: Jan C. van der Heide

Paragnost en hypnotherapeut

 
Wie is online
We hebben 79 gasten online
Radio Paravaria