In mijn familie komt helderziendheid voor...
In mijn familie komt helderziendheid voor...
 
Als je iets nieuws leert... dat is de beste hersengymnastiek....
Als je iets nieuws leert... dat is de beste hersengymnastiek....
 
No images
E-mail / nieuwsbrief
Periodiek kunt u na inschrijving, een ‘Nieuwsbrief’ ontvangen. De inhoud van de brief is meestal een bemoedigend woord, een spreuk, (dag)horoscoop of iets anders op futurologisch gebied, mens & maatschappij of andere info uit het rariteiten kabinet dat leven heet...
Standen zon en maan
Leeuw
Zon in Leeuw
10 Graden
Ram
Maan in Ram
21 Graden
Afnemende maan (Gibbous)
Afnemende maan (Gibbous)
18 dagen oud
Aantal bezoekers:
Home Gedichten Spreuken 3

3

AddThis Social Bookmark Button

Door wederkerige dank-

baarheid kunnen we leren

elkaar te zien in

ware gedaante.

Geleidelijke training in

moed doet moed

verrijzen tot een hecht

bouwwerk.

Duidelijk is wat iemand

als duidelijk wil

aanvaarden.

De rijkste herinnering kan

verscholen zijn in een

ogenschijnlijk armzalig

gebaar.

Liefde als wegwijzer

om te kunnen genieten

van het uitzicht.

De manier waarop je de weg

naar je doel aflegt is vaak

belangrijker dan het doel

zelf.

De onwil om bij het

onbewuste te rade te gaan,

is een verkapte, maar

betekenisvolle manier

om je eigen werkelijkheid

te omzeilen.

De mate van welslagen

bij ogenschijnlijk mislukte

plannen is niet te meten.

Vindingrijkheid zonder

initiatief en volharden is niet

meer dan een braakliggend

terrein vol verborgen

schatten.

De stap vooruit mag niet

worden tegengehouden

door de blik achteruit.

Geloof ondermijnen

ondermijnt levenskracht.

Duidelijkheid brengt

ingewikkelde zaken terug

tot eenvoudiger

gezichtspunten.

Geleidelijke training in

moed doet moed verrijzen

tot een hecht bouwwerk.

Gun je de tijd om weer

te gaan geloven in liefde.

Lafheid is ook schuld.

'Vergeten' herinneringen

aan de vergetelheid kunnen

ontrukken bevestigt de

onbeperktheid van het

geheugen.

 

 

'Niet-vragen' als

levenspatroon vergrendelt

de kans op ontbloeien

van de ander en

jezelf.

Tegen een muur van

zwijgzaamheid kan geen

roos groeien en bloeien..

Een innerlijke blokkade

hoef je niet af te breken,

je kunt hem ook hoger,

breder, groter en steviger

maken.

Ouderdom wist geen

wandaden weg.

Duidelijkheid verduidelijkt

de diepte van onbegrip.

Mildheid kan ten

onrechte worden aangezien

als slapheid.

Niet begrepen reacties

kunnen wortelen in

het onbewuste.

Zonder onszelf te

onderschatten moet een plan

de grenzen van eigen kunnen

niet te buiten gaan.

Het kan je ontgaan dat

je bezig bent een doel

te verwezenlijken.

 

Nog niet verbruikte tijd

staat open om te zeggen

wat nooit is gezegd.

Het ontwaken van

het besef over de

betrekkelijkheid van

levenservaringen opent de

poort naar mildheid.

Duidelijkheid kan een

gevoel van herademing

scheppen.

Bij duidelijkheid kan het

leggen van een accent de

betekenis veranderen.

Fanaten kunnen niet

toelaten dat anderen

uitpraten.

Een fout toegeven is geen

teken van zwakheid maar

van kracht.

Laat liefde niet in de kiem

smoren door slechte

ervaringen.

Bijna geen enkel plan kan

geheel beantwoorden aan

je illusie, omdat je illusie

aardse tegenslagen

verdoezelt.

Geef oude wensen

nieuwe vormen.

Hetzelfde woord bekoort

de een en verstoort de

ander.

'Weten' gaat verder

dan bewust leven

doet vermoeden.

Slechts openstaan voor je

eigen plan, kan je horizon

verkleinen.

De eerste stoot tot

moed zetelt in een signaal

waaraan je houvast hebt.

Kracht sloopt de geest

als de geest bij die kracht

geen rol heeft gespeeld.

Een geschakeerde

zienswijze voorkomt star

vasthouden aan een

ingeroeste manier van

denken en redeneren.

Een goed overdachte

vraag kan het begin

zijn van een ander

contact.

Begrip kan stranden en

dan blijft mildheid uit.

Iets lijkt een onuitvoerbaar

droombeeld tot er iemand

komt die erin gelooft.

Als starre onwil domineert

is er geen ruimte voor

mildheid.

In de verdroogde knop van

gesmoorde liefde wortelt

een onstilbaar verlangen

naar het geleden verlies.

Een aspect van 'mild zijn'

is het aanvaarden van

betrekkelijkheid.

Mogelijkheden leren zien,

vraagt samenwerking tussen

fantasie en werkelijkheid.

De eerste de beste kans

grijpen kan het laatste

zijn wat je zou

moeten doen.

De kortste weg naar

'mislukking' loopt via

'lange tenen'.

Als antwoorden op vragen

geblokkeerd worden, ligt

de weg naar tobben open.

Geen wil drijft liefde,

liefde drijft zichzelf.

Het kan een herademing

betekenen van veel plichten

bevrijd te zijn.

De herhalingskracht van

geloofsteksten kan inslijpen

zonder de ziel te raken.

Alle dingen zijn moeilijk

eer ze gemakkelijk worden.

Ergernis verdwijnt als

de geërgerde zich gaat

ergeren aan eigen

ergernis.

Een waarheid van toen

hoeft geen waarheid

te zijn van nu.

Onzichtbare eenzaamheid

kan je levenslang begeleiden

naast iemand die je

begeleidt.

Verloren illusies zijn

de fundamenten voor

nieuwe illusies.

Geloven op gezag vertekent

de goddelijke richtlijnen

waardoor men

gestuwd wordt.

Bij afgebroken plannen

kunnen we de draad

achteraf weer opnemen.

Vragen kunnen te snel

als ongeoorloofd

beschouwd worden.

Bewust leven is meer

dan zomaar levend

voortdobberen.

Mildheid verdringen

versterkt eigen onzekerheid.

Een doel in vrijheid

kiezen benadrukt de

persoonlijkheid

Gevoelens van mildheid

kunnen aangroeien als

een sneeuwbal.

MOED vereist

zelfkennis.

Negativiteit belemmert

de kijk op mogelijkheden.

Opgroeien zonder

godsdienstige begeleiding

kan juist voeren tot

diep geloof.

Niet gelanceerde vragen

staan een oplossing in de

weg.

Gebrek aan mogelijkheden

kan zinvol zijn zonder de

betekenis van kansloosheid te doorgronden.

Bij duidelijkheid moet

mildheid niet uit het oog

worden verloren.

Probeer bij het ouder

worden de dingen weer

belangrijk te gaan vinden.

De ingeschapen innerlijke

kracht verdort bij

verwaarlozing van

het 'Zelf'.

Een aan jou verleende

dienst houdt in dat een

ander eens aandacht

aan je heeft besteed.

Uitwisseling tussen

binnen- en buitenwereld

kan geestelijke kracht

in gang zetten.

Bestook een moedeloze

niet met jouw moed.

Praat vóór je

dichtslaat.

Een plan van nu zal er

misschien pas in de

toekomst bij kunnen

passen.

Bij een vraag over

jezelf moet je een eerlijk

antwoord durven riskeren.

Successen die de

openbaarheid schuwen

zouden wel eens de

belangrijkste kunnen zijn.

Vraag ook iets voor

jezelf.

Liefde delen verbloemt

soms de realiteit.

Het antwoord op verzwegen

vragen ligt opgeslagen

in mensen die niet meer

antwoorden kunnen.

Veel van wat in het

onbewuste leeft, was eens

een bewuste ervaring.

Sluimerende levenswijsheid

is dood bouwmateriaal als

het niet van hart tot

hart gaat.

Straffe geloofsnormen

kunnen geloof verstikken.

Elke futiliteit vormt een

schakel in de onverbreekbare keten tot in de eeuwigheid.

Geloof kan ontspruiten

uit het besef dat er

méér is.

Armoede aan levensgeluk

benadrukt de armoede

aan belangstelling.

Ontwaken van geestkracht

betekent het einde van

gemakzucht.

Waardevolle gedachteflitsen

liggen opgehoopt in het

onderbewuste.

Toegeven dat dankbaarheid

onmisbaar is, maakt het

leven kleurrijker.

Een overdaad aan

mogelijkheden verkleint

je horizon.

'Het weten' uit het

onbewuste laat zich niet

altijd in woorden vangen.

Een gesloten mens is

alleen te redden als zijn

mond opengaat.

Tijdsbeleving is afhankelijk

van verrassende momenten.

Gebrek aan duidelijkheid

kan levens voor eeuwig

scheiden.

Een enkele liefdeblijk

kan een mens mysterieus

doen opbloeien.

Herken het gevaar

van te intensieve

bemoediging.

De schepper van

onachtzaamheid schept

leegte.

Het juiste ogenblik is

voorbij eer je het weet.

Er ligt een lange weg

tussen chaotisch voortleven

en het maken van een plan.

Normvervaging

bemoeilijkt duidelijkheid.

Geestelijke kracht kan

behoefte hebben aan

een rustperiode.

Een goed overdachte vraag

kan het begin zijn van

een ander contact.

Zendingskoorts beknot

de vrijheid van de ander.

Labiliteit zoekt steun

in een schijnbaar

rotsvaste mening.

Gebrek aan moed is

toegeven aan moedeloosheid.

Devotie van gevouwen

handen, hoeft de mate van

geloof niet te vertegenwoordigen.

Velen vullen de ruimte,

weinigen de leegte.

Kom eroverheen,

dus... ga er doorheen!

Relaties tussen mensen

van verschillend geloof

trekken de verschillen

glad.

Door een doel

koortsachtig na te jagen

kun je om mislukking

vragen.

Woordenloos begrip kan

groter zijn dan de invloed

van een woordenstroom.

Vragen kunnen rijzen,

voor we er woorden voor

weten te vinden.

Innerlijke verdeeldheid

versplintert de mogelijkheid

om een doel te bereiken.

De weg naar praten is

vaak de enige uitweg.

Er is moed voor nodig

om duidelijkheid aan te

horen.

Grenzen van duidelijkheid

worden bepaald door de

mate waarin iemand

integer is.

Het voornemen duidelijk

te zijn, kweekt innerlijke

harmonie.

Mildheid kan boven-

drijven in een zee van

tranen.

Blijmoedigheid is als

een stille attentie.

Roer niet in duidelijkheid

als het geen zin heeft.

Verkeerde formulering

kan een vraag onjuist

doen overkomen.

Het onbewuste lijkt

ongrijpbaar tot je er

greep op krijgt.

Zonder moed gaat het

laatste ogenblik voor

ingrijpen vaak voorbij.

Het geloof in de

eeuwigheid geeft geduld.

De manier van zeggen

kan de inhoud van je

woorden weerleggen.

Verwerken van

duidelijkheid kan

innerlijke strijd kosten.

Duidelijkheid bant

leugens uit.

Het geloof in welslagen

van een plan niet te

gauw laten varen.

Een ademloze tocht

begint daar waar de

adem ophoudt.

Veel van wat in het

onbewuste leeft, was eens

een bewuste ervaring.

Je verkijkt je op de ander,

zoals die ander zich

verkijkt op jou.

Zwijgen is ook

een antwoord.

Hulp van anderen

miskennen betekent die

ander miskennen.

Duidelijkheid verhoogt

zelfkennis.

Lichtvaardige en dus

liefdeloze beloften slopen

een relatie.

Het gaat om jóuw

mogelijkheden en jóuw

taak op dít moment.

Kun je je herinneren

wie je in jouw leven

dankbaar was?

Het onbewuste laat zich

niet uitschakelen, al menen

wij dat het niet

ingeschakeld is.

Een mislukte poging tot

moed is toch een

poging geweest.

Zonder zelfkennis komt

liefde niet voldoende

tot zijn recht.

Ogenschijnlijk verspilde

liefde kan de spil blijken

waardoor de ander

nog functioneert.

Liefde tonen is een kunst

die men het beste

vroeg kan leren.

Een deur die definitief voor

je dichtgesmeten wordt,

kan de kiem leggen voor de

geboorte van mildheid.

Teksten in heilige boeken

kunnen aan licht inboeten

als er geen eigentijds

licht op schijnt.

Oog krijgen voor

mogelijkheden kan

aangeleerd worden.

Onderschatting van

beschikbare geestelijke

krachtbronnen belemmert

vooruitgang in het

aardse bestaan.

Veel ontaardt tot

woordenspel, al had het

meer willen zijn.

Waar een plan oprijst,

neemt de moed toe.

Leer van jezelf te houden;

je kunt immers niet

optrekken met iemand

aan wie je een hekel hebt.

Het opleven van het

onbewuste doet herleven

wat het voortleven

bezielt.

Hardnekkig zwijgen

verhult het verlangen

om te praten.

Verfraaien van een

herinnering 'verfraait'

deze niet.

Geestverwantschap

overschrijdt de

grenzen van

het geloof.

Het antwoord op een vraag

kan een levensverhaal

afronden.

Geen plannen maken in

het alledaagse leven kan

een enorm tijdverlies

betekenen.

Duidelijkheid dringt

lafheid terug.

Geloof ondermijnen

ondermijnt levenskracht.

Mogelijkheden vereisen

toegespitste aandacht

voor wat eerst onmogelijk

leek.

Praten doet denken

als denken tot

praten leidt.

 

Opgroeien zonder godsdienstige begeleiding kan juist voeren tot diep geloof.

Verdrogen van mildheid

verdroogt het bestaan.

Mogelijkheden kunnen

doorkruist worden door

verkeerd begrip, ontstaan

door het hanteren van

andere normen.

Achteraf te veel of te

weinig mildheid betoond?

Wie beoordeelt dat?

Geestverwantschap

overschrijdt de grenzen

van het geloof.

Voorkom dat je uit

moedeloosheid alle plannen

uitbant, anders verlies je

de laatste lichtpuntjes

uit het oog.

In zijn aardse schuilhoek

opent de mens zijn ogen

soms pas als hij op het punt

staat deze voor altijd te

sluiten.

Twijfel aan een ingeboren

kiem tot liefhebben brengt

de aarde tot vertwijfeling.

Geestkracht die bezwijkt,

werd niet tijdig door een

helpende hand bereikt.

Ongewild oponthoud door

afgeleid worden of afgeleid

zijn, kan een doel van

gedaante doen veranderen.

Innerlijke rust is de

enige zekerheid die we

zelf kunnen scheppen.

Een geloof leren verstaan,

vraagt het 'verstaan' van

simpele uitgangspunten.

Door mildheid grijp je

wat ongrijpbaar lijkt.

Terugdeinzen voor vragen

betekent jezelf tekortdoen.

Een overdosis aan succes

kan het besef voor

noodzakelijke mildheid

dwarsbomen.

Begeleiding kan je als een

onzichtbare hand blijven

volgen zonder dat het tot

je doordringt waaraan je

je vooruitgang te danken

hebt.

Een gemist doel kan

voorkomen dat je de

mist ingaat.

Vraag je niet af wie van

de twee de eerste stap zal

zetten, want dan komt

niemand in beweging.

Zoek een nieuwe

levensvervulling vóór de

oude heeft afgedaan.

Het klankbord van de

hemel weerklinkt niet

alleen bij gebedsverhoring.

Vergeefs vragen als kind

wekt een blijvende indruk

dat vragen zinloos is.

Geloof in je plannen als

er een aanvaardbare basis

voor is.

De invloed van

duidelijkheid is niet

terug te draaien.

Een teveel aan niet-

geuite vragen verstikt

het hart, zodat het zich

niet meer kan openen.

Grijp niet onbezonnen

de eerste de beste hand,

want zelfs in wanhoop

moet je kiezen.

Felheid staat

mildheid in de weg.

Als we de 'leef'-tijdgrens

naderen, willen we zuiniger

met onze tijdelijkheid

omspringen.

De zwakke mens durft

zijn mening niet te

herzien.

Leeg gepraat vult de

leegte niet op.

'

'Mild zijn' neemt men

niet altijd serieus.

Een mens weet meer

dan hij zich bewust is.

Kunst is het aan de

vergetelheid ontrukken

van momenten.

Duidelijkheid moet met

zorg gehanteerd kunnen

worden.

Bij een goed contact

ligt de weg naar

vragen open.

 

Berusting mag niet

betekenen te berusten

vóór een strijd

gestreden is.

Vervolging activeert groei

van de bestreden

geloofsvormen.

Liefde is een eindeloze

inspiratiebron, die tot in

de eeuwigheid reikt.

Doorgronden van uiteenlopende

geloofsovertuigingen is de

'grond' voor beter

wederzijds begrip.

Alles wat je tot denken

brengt, brengt je ook een

stap verder.

Duidelijkheid zonder

begrip voor de ander kan

het doel voorbijstreven.

Verlies durven nemen

betekent geboorte van

de winst.

Blind geloof maakt

doof voor kritiek.

Ontkennen dat een

aanwijzing van een ander

je verder heeft geholpen,

onthult je zwakke zijde.

Verloren kansen kunnen

de weg naar nieuwe

mogelijkheden zijn.

Verwonderd zie je pas

na jaren in, waarvoor je

dankbaar had moeten

zijn.

Geestelijke creativiteit

maakt van een doel een

kunstwerk.

Het gaat er niet om welke

dingen je voor iemand

bederft, maar dát je

ze bederft.

Domweg vragen om de

tijd vol te praten, levert

geen echte antwoordenop.

Inzicht heeft geen zin

als er geen gebruik wordt

gemaakt van 'dat nieuwe

weten'.

De schepper van

onachtzaamheid schept

leegte.

Gedachtekracht als

eigen lijfwacht.

Duidelijkheid stimuleert

samenwerking tussen

gevoel en verstand.

De inwerking van het

onbewuste kan ongeweten

ons bewuste denken en

handelen bepalen.

Bewust leven kan niet

bestaan zonder inmenging

van onbewuste invloeden.

De sterke doelgerichtheid

kan de werking van

intuïtie verzwakken.

Hoe gekneusder een hart,

hoe problematischer de te

beantwoorden vragen.

Het goede wordt niet

slecht bij falen, het slechte

niet goed bij succes.

Een afgesloten onbewuste

doet de mens te kort...

De kunst van leven is

onbegrensd...

Een plan uitvoeren met

tijdsbesparing, betekent

woekeren met je

toegestane levensjaren.

Mogelijkheden benutten

begint met inzicht en

eindigt met uitzicht.

Twijfel verspert

moed.

Het antwoord op

verzwegen vragen ligt

opgeslagen in mensen, die

niet meer antwoorden

kunnen.

De kunst van leven is

een ander een kans

geven...

De kunst van leven is

tederheid koesteren..

De kunst van leven is

een slechte eigenschap

van een ander ook

in jezelf te herkennen..

De kunst van leven is

je bestaan verzoeten

zonder suiker...

De kunst van leven is

weten dat de grote dingen

altijd triest en naar

zijn... gewoon genieten

van kleine dingen...

De kunst van leven is

op de drempel staan van

een nieuw begin en

erin geloven..

De kunst van leven is

de dingen te aanvaarden

zoals ze zijn..

De kunst van leven is

jezelf vergeven omdat je

met jezelf verder moet..

De kunst van leven is

soms een donderpreek

tegen jezelf afsteken...

De kunst van leven

is de boosheid van een

ander bij die ander

te laten...

De kunst van leven

is, om jezelf kunnen

glimlachen...

Zich losscheuren van

kerkelijke dogma's

bestempelt je niet

tot goddeloze.

Een mild oordeel

van tóen zou nú

hard kunnen zijn.

'Ja, maar..' is de afgrond

die je zelf graaft dwars over

een begaanbare weg...!

Als je slechts op liefde

wacht, verwacht je van

de ander te veel.

Liefde is de grootste

kracht van hemel en

aarde.

Door hoop houden we

onszelf tot de dood

toe in leven.

Duidelijkheid vereist

innerlijke moed.

Duidelijkheid ruimt

misverstanden uit de

weg.

Niet ieder herkent

waarvoor hij erkentelijk

zou moeten zijn.

Beantwoorde vragen kunnen

voorkomen dat ze blijven

weerklinken tot in de

hoge ouderdom.

Vragen zonder zinvol

antwoord, vermeerdert

het aantal vragen.

Voor mildheid is

innerlijke vrede een

goede start.

Duidelijkheid geeft

tijdwinst.

Moed ontspringt

op de grens van

een keuze.

Lichtpunten van kleine

vreugden verhelderen onze

vervagende horizon.

Geloof uitdragen door

daden van liefde, maakt

woorden over geloof

overbodig.

Moderne trends over

geloofsvragen openbaren

Gods kracht in andere

vorm.

Een vraag kan intenser

kwellen als die nooit

aan de orde komt.

Te laat vertolken van je

dank is soms het laatste

wat niet tot 'later'

kan wachten.

Registratie in het onbewuste

kan het bewuste bijna

geruisloos zijn

gepasseerd.

Op weg naar het ene

doel kun je het

andere bereiken.

Geloofsvervolging

bestempelt de zwakheid

van degene die

vervolgt.

Mogelijkheden kunnen

soms op een afstand

herkend worden.

Niet alles waarvoor je

dankbaar zou moeten

zijn, is prettig.

Begrip of onbegrip

ontkiemt na enkele

woorden.

Begrip is het brandpunt

voor mildheid.

Mildheid moet niet

ontaarden in

goedpraten.

Vragen uit noodzaak,

of als de vraag het

hart van de ander

opent.

Een plan moet in de mens

zelf kunnen groeien voor

het vorm krijgt.

Zoek een nieuwe

levensvervulling vóór de

de oude heeft

afgedaan.

Mildheid is de

glimlach van de

denker.

'Niet-vragen' uit lafheid

verlengt de tijd van

onbegrip.

Als negatieve gevoelens

spreken, zwijgt

moed.

Duidelijkheid voorkomt

slepende kwesties.

'Vragen' worden vaker

verzwegen dan geheimen.

Mildheid heeft ook

zijn grenzen.

Schrap nodeloze

bijzonderheden bij het

uitdenken van

een plan.

Een niet te onderbreken

prater beleeft wat

luisteren is als zijn nood

gedwongen adempauze

intreedt.

Duidelijkheid weert het

ontstaan van onechte

relaties.

Denken kan denken

corrigeren.

Herken de aftocht van je

moed en nieuwe moed

is in aantocht.

In vragen die eigenlijk

niet verwoord hoeven te

worden, kan zich het

beste begrip verbergen.

Bij duidelijkheid kan

ook teleurstelling worden

verwacht.

Stille rijkdommen van

het onbewuste onderkennen,

verrijkt bewust leven.

Doden hebben recht

'te leven'. Als we hen

blijven gedenken zullen ze

niet wezenlijk sterven.

Innerlijke rust doet de

wonderen die het leven

je onthoudt.

Mogelijkheden voor

een andere bederven,

bederft meer dan die

mogelijkheden alleen.

Geestelijke energie

onderbouwen door

zelfvertrouwen.

Vraag geen gewichtige

dingen als iemand

onvoldoende tijd

heeft.

Duidelijkheid

activeert onderling

begrip.

Geestkracht verzamelen

voert stapsgewijze en

zienderogen naar een

betere oogst.

Duidelijkheid maakt

moeilijke kwesties

bespreekbaar.

Treuren over verloren

mogelijkheden blokkeert

nieuwe mogelijkheden.

Een leven overstelpt door

verboden, verstikt de kans

eigen mogelijkheden

te creëren.

Weggezakte herinneringen

wachten in het

onbewuste.

Iets 'bewust' zijn vraagt

meer dan het begrensde

besef ergens aanwezig

te zijn.

Geloofsplicht benadrukken

kan 'de zoekende ander'

in de armen van ongeloof

drijven.

Ongebruikte geestelijke

kracht weert de invloed

van kansen.

Het juiste ogenblik is

voorbij eer je

het weet.

Aardig zijn kan

verlies in winst

veranderen.

Moed behoedt

voor tegenspoed.

Vertekening van

duidelijkheid werkt

onduidelijkheid in

de hand.

Een geringe mogelijkheid

om een probleem op te

lossen verscherpt de

daarvoor benodigde

aandacht.

Een waarheid wordt pas

een waarheid als je er

zelf aan toe bent.

De weg naar een doel

kan op zichzelf

een doel zijn.

Wat we mogen of juist niet

mogen, opent de deur naar

mogelijkheden.

De wijze van vraagstelling

kan bedoeld zijn om gelijk

te krijgen, een povere

overwinning.

Ongebruikte geestelijke kracht

weert de invloed van

kansen.

Geestelijke creativiteit maakt

van een doel een kunstwerk.

Mildheid verbreedt

de horizon en inzichten.

De moed tot vragen kan

je ontnomen worden door de

instelling van de ander.

Bij moed zet je een

zekere stap op

een onzekere weg.

Duidelijkheid zorgt voor

een snellere oplossing van

problemen.

Blind geloof maakt

doof voor kritiek.

Vaak moet je eerst tijd

verliezen om tijd te winnen.

De innerlijke stem kan

ons de weg wijzen naar

reële mogelijkheden.

Gebrek aan moed is

toegeven aan moedeloosheid.

Een star patroon

remt geestkracht.

Een plan is een bouwwerk

van de geest, dat op

vervulling wacht.

Als alles mogelijk was,

zou het onmogelijke

zegevieren.

Duidelijkheid kan zich ook

openbaren in intuïtie.

Verplichtingen ontlopen,

betekent elkaar ontlopen.

De groei van onbewust naar

bewust is een inspirerende

ontdekkingstocht.

Verwacht geen mildheid

als je die zelf geeft.

Het 'bovenaardse' wortelt in de

wortel van het geloof.

Een falend plan kan later

in andere vorm herleven.

Lafheid is ook schuld.

Kleine omweg... grotere mogelijkheden.

Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.

 
Wie is online
We hebben 48 gasten online
Radio Paravaria